Stadgar

Stadgar för Katalanska Kulturföreningen

Les Quatre Barres

 1. Namn och Säte
 2. Under benämningen Les Quatre Barres har en katalansk kulturförening bildats i Stockholm. Föreningen är registrerad i Svenska Föreningsregistret och har för sin verksamhet uppställt nedanstående stadgar.

 3. Syfte
 4. Att befrämja de katalanska ländernas kulturella värden bland katalaner som är bosatta i de nordiska länderna och att göra dessa värden kända inom nämnda geografiska område, samt att arbeta för kommunikation och utbyte av kulturell art.

 5. Språk
 6. Katalanska är det officiella språket inom Föreningen. Svenska språket skall inom Föreningen användas som andra språk.

 7. Medlemmar
 8. Föreningen är öppen för alla. Personer som fyllt sexton år och betalar avgift räknas som aktiva medlemmar. De som icke uppnått denna ålder skall kunna bli juniormedlemmar utan skyldighet att betala avgift. Enskilda personer eller företag, som på något sätt har gynnat Föreningen, skall av Årsmötet kunna utnämnas till hedersmedlemmar.

 9. Inträde
 10. Det finns två sätt att bli medlem: som enskild individ och som familj. Varje person eller familj som betalar den stipulerade avgiften blir medlem i Les Quatre Barres. Vid Årsmötet läses listan med nya medlemmar upp.

 11. Utträde
 12. Utträde skall kunna ske dels på egen begäran, dels vid försummelse att betala avgift eller på grund av uteslutning. Begäran om frivilligt utträde skall meddelas skriftligen, med datum och namnunderskrift, till Styrelsen. Årsmötet kan besluta om uteslutning av medlem om denne har agerat i strid med Föreningens intressen.

 13. Styrelse
 14. Föreningen skall styras i enlighet med föreliggande stadgar, av Årsmötet samt av Styrelsen, i dess egenskap av representant för densamma.

 15. Föreningsstämmor och Kallelseförfarande
 16. Årsmötet kan till sin karaktär vara ordinarie och extraordinarie. Det ordinarie Årsmötet skall hållas en gång om året, mellan den 15 mars och den 15 april. Styrelsen bör sammankallas skriftligen femton dagar i förväg genom översändande av dagordning, där dag och tid och plats för mötet står angivna. Allmänt extraordinarie Årsmöte skall hållas då Styrelsen så beslutar genom omröstning, eller efter skriftlig anhållan från minst tio medlemmar, med angivande av motiv. Styrelsen skall sammankalla Årsmötet medelst en skrivelse som åtta dagar i förväg sändes till var och en av de aktiva medlemmarna. I skrivelsen skall dagordningen upptagas och underställas Årsmötet för godkännande. Då det gäller nytillsättande av uppdrag som blivit vakanta, skall listan på kandidaterna bifogas kallelsen.

 17. Årsmötets Sammansättning
 18. Årsmötets deltagare skall vara aktiva medlemmar. För att få beslutanderätt skall vid första kallelsen hälften av de aktiva medlemmarna, samt minst en aktiv medlem därutöver, vara närvarande. Om detta antal icke skulle uppnås inom trettio minuter efter öppnande, skall mötet äga rum efter en andra kallelse, varvid beslut skall kunna fattas oavsett antalet närvarande medlemmar.

 19. Årsmötets Presidium
 20. Ordförande i Styrelsen skall förklara Årsmötet öppet, med en förfrågan till de närvarande om Årsmötet har blivit sammankallat i enlighet med Förordningarna. En Ordförande, en Sekreterare och två justeringsman skall föreslås för Årsmötet och tillsättas genom votering. Då Årsmötet konstituerats skall medlemmarna kunna föreslå behandling av ärenden som upptagits på Dagordningen gällande förslag och frågor. Genom votering avgörs om tiden för Årsmötet skall begränsas, samt om Dagordningen, föregående mötesprotokoll och kassarapport skall uppläsas.

 21. Dagordning
 22. På Dagordningen kan de förslag återfinnas som Styrelsen beslutat upptaga å densamma, samt även de som skriftligen och undertecknade av en eller flera medlemmar överlämnats till Sekreteraren minst fyra veckor före Årsmötet.

 23. Votering
 24. Samtliga aktiva medlemmar har rätt att rösta. Om minst en av medlemmarna så begär skall voteringen vara sluten. Rösten skall kunna avges av fullmaktsinnehavare i annans ställe. Varje närvarande medlem skall kunna rösta för sex icke närvarande medlemmar.

 25. Beslut
 26. Samtliga beslut avgöres genom omröstning.

 27. Årsmötets Dokument
 28. Protokollet för Årsmötet skall upprättas av Sekreteraren och skall beröra allt som behandlats och beslutats av Mötet. Protokollet, som är offentligt, skall undertecknas av Årsmötets Ordförande, Sekreterare samt av de båda justeringsmännen.

 29. Styrelse
 30. Styrelsen skall bestå av en Ordförande, en Vice Ordförande, en Sekreterare, en Vice Sekreterare, en Kassör, en PR-man samt ett antal röstberättigade medlemmar. I de fall då Styrelsen inte uppnår en sammansättning av fyra medlemmar, eller då den framför yrkande om avgång, skall ett Årsmöte sammankallas inom två månader.

 31. Styrelsens Sammansättning och Beslut
 32. Styrelsen skall anses vara konstituerad då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut avgöres genom votering bland de närvarande. På begäran av minst en av medlemmarna skall voteringen vara sluten. Styrelsen skall sammanträda minst en gång varannan månad. Mötesprotokoll skall upprättas av Sekreteraren och undertecknas av samtliga närvarande.

 33. Val
 34. Vart och ett av uppdragen inom Styrelsen skall besättas av Årsmötet genom votering, och för en period av ett år. För att bli vald måste man vara aktiv medlem sedan minst sex månader. Kandidaterna skall föreslås av en Valkommitté, bestående av fyra medlemmar, tillsatt av föregående Årsmöte, eller av kandidaterna själva eller av en annan medlem. Kandidaterna skall föreslås skriftligen fyra veckor före det att Årsmötet äger rum och skall vara giltiga endast om kandidaterna accepterar dem.

 35. Uppdragen som Ordförande och Vice Ordförande
 36. Ordförande skall residera vid årsmötet, övervaka fullföljandet av föreliggande stadgar samt de av Årsmötet och Styrelsen fattade besluten, underteckna Föreningens officiella dokument, ta del av bokföringen samt auktorisera handlingarna. Det åligger Vice Ordförande att bistå Ordförande, samt att ersätta denne då det erfordras.

 37. Uppdragen som Sekreterare och Vice Sekreterare
 38. Sekreteraren skall ansvara för böcker, dokument samt Föreningens stämpel, sköta medlemsregistret och överlämna räkningar åt Kassören, avfatta handlingar, sköta den interna korrespondensen samt föra notering över medlemmars uppslag eller klagomål, för att sedan vidarebefordra dem till Årsmötet. Det åligger Vice Sekreteraren att bistå Sekreteraren, samt att ersätta denne då det så erfordras.

 39. Uppdraget som Kassör
 40. Kassören skall bevaka Föreningens tillgångar, verkställa de av Årsmötet beslutade ut- och inbetalningarna, sköta bokföringen samt övervaka att det icke uppstår kassaunderskott.

 41. Uppdraget som PR-Man
 42. PR-mannen skall handha Föreningens publicitet och yttre framtoning.

 43. Styrelsens Arbete
 44. Att samordna aktiviteterna så att Föreningens syfte uppnås.

 45. Tillfällig Kommitté
 46. För den händelse att Årsmötet icke skulle kunna välja en Styrelse, skall en Kommitté utses bestående av fem medlemmar som tillfälligt skall åtaga sig de mera brådskande besluten tills en ny Styrelse utväljs, vilket bör ske inom de tre följande månaderna.

 47. Kassa och Kontroll
 48. Föreningens kassa skall bestå av medlemsavgiften, gåvor och subventioner.
  Bland de medlemmar som ej ingår i Styrelsen skall Årsmötet för en period av ett år utvälja två till fyra revisorer som kontrollanter av bokföring och kassa.

 49. Upplösning
 50. Föreningen skall endast kunna upplösas av ett Årsmöte som sammankallas i detta syfte.

 51. Avvecklingskommitté
 52. I händelse av upplösning skall Styrelsen, eller den tillfälliga kommittén, fungera som Avvecklingskommitté, och skall som sådan fullfölja avvecklingen av Föreningens tillgångar. Resterande tillgångar – med undantag för böcker, grammofonskivor och filmer, som skall överlämnas till ett bibliotek i något av de nordiska länderna – skall tillfälligt överlämnas till en katalansk kulturinstitution som slutgiltigt skall bli ägare till detsamma såvida Föreningen ej återbildas inom tre år.