Estatuts

Estatuts de l’Associació Cultural Catalana

Les Quatre Barres

 1. Nom i Seu
 2. Amb el nom de Les Quatre Barres queda constituïda a la ciutat d’Estocolm una associació cultura catalana regida pels presents Estatuts en el Registre d’Associacions de Suècia.

 3. Finalitat
 4. Fomentar els valors culturals dels Països Catalans entre els catalans dels Països Nòrdics i donar-los a conèixer dins aquesta àrea geogràfica.
  Afavorir la comunicació i l’intercanvi cultural.

 5. Llengua
 6. El català és la llengua oficial de l’associació. El suec hi serà present com a segona llengua.

 7. Socis
 8. L’associació està oberta a tothom. Seran socis actius els socis majors de setze anys que estiguin al corrent de pagament. Els menors de l’edat esmentada podran ser socis juvenils sense pagament. L’Assemblea General podrà nomenar soci honorari aquelles persones o entitats que afavoreixin l’Associació.

 9. Ingrés
 10. Hi haurà dies formes d’ingrés: la individual i la familiar. Tota persona o família que pagui la quota estipulada entrarà com a soci de Les Quatre Barres. A l’Assemblea General es llegirà la llista dels nous socis.

 11. Baixes
 12. Les baixes podran ser per renúncia voluntària, per impagament reiterat i per expulsió.
  La baixa per renúncia voluntària serà comunicada per escrit amb data i signatura al Consell Directiu.
  L’Assemblea General podrà decidir l’expulsió d’un soci si aquest ha actuat contra els interessos de l’Associació.

 13. Govern
 14. L’Associació serà regida per aquests Estatuts, per l’Assemblea General i, en representació d’ella, pel Consell Directiu.

 15. Menes d’Assemblees i llur Convocatòria
 16. Les assemblees generals seran ordinàries i extraordinàries.
  L’Assemblea General Ordinària es reunirà un cop l’any, entre el 15 de març i el 15 d’abril. El Consell Directiu haurà de convocar-la per escrit amb quinze dies d’anticipació enviant l’Ordre del Dia i fixant el dia, l’hora i el lloc de reunió.
  L’Assemblea General Extraordinària de socis es reunirà quan ho cordarà el Consell Directiu per majoria, o quan ho sol·licitarà per escrit, exposant els motius, un nombre de socis superior a deu.
  El Consell Directiu haurà de convocar-la mitjançant un escrit enviat a cadascun dels socis actius, vuit dies abans, en el qual constarà l’Ordre del Dia que serà sotmès a la consideració de l’Assemblea.
  Quan correspondrà procedir a la renovació dels càrrecs que hagin prescrits o siguin vacants, s’enviarà la llista de candidats juntament amb la convocatòria de l’Assemblea General.

 17. Constitució de l’Assemblea General
 18. L’Assemblea General estarà constituïda pels socis actius, Per poder prendre acords caldrà l’assistència, en primera convocaròria, de la meitat més un dels socis actius. Si no s’aconseguia aquest nombre, passats trenta minuts, es farà la reunió en segona convocatòria i es podran prendre acords, sigui el que sigui el nombre de socis presents.

 19. Presidència de l’Assemblea General
 20. El President del Consell Directiu declararà constituïda l’Assemblea General i demanarà als assistents si ha estat convocada d’acord amb els Estatuts.
  Es proposaran i votaran un President de l’Assemblea General, un Secretari de l’Assemblea General i dos comprovadors. Constituïda la mesa, els socis podran proposar les qüestions a tractar dins l’apartat de l’Ordre del Dia de Precs i Preguntes. Es votarà si la llargada de l’Assemblea General he de ser limitada, si cal llegir l’Ordre del Dia, l’acta anterior i l’estat de comptes.

 21. Orde del Dia
 22. Podran figurar a l’Orde del Dia aquelles proposicions que el Consell Directiu acordarà d’incloure-hi i també aquelles que presentades per escrit i signades per un soci o més siguin lliurades al Secretari quatre setmanes abans de l’Assemblea General.

 23. Votacions
 24. Tindran dret a vot els socis actius. La votació haurà de ser secreta si un soci ho demana. El vot serà delegable i cada soci actiu assistent a l’Assemblea podrà portar-ne un màxim de sis.

 25. Acords
 26. Tots els acords es prendran per majoria de vots.

 27. Actes de l’Assemblea General
 28. L’Acta de l’Assemblea General serà presa pel Secretari de l’Assemblea General i haurà de reflectir el que hi haurà estat tractat i acordat. Serà signada pel President de l’Assemblea General, pel Secretari de l’Assemblea General, i pels dos comprovadors. Serà pública.

 29. Consell Directiu
 30. El Consell Directiu estarà compost per un/a President/a, un/a Vice-president/a, un/a Secretari/a, un/a Vice-secretari/a, un/a Caixer/a, un/a Cap de Serveis i un nombre de Vocals. Quan el Consell Directiu no arribi a quatre membres o es proposi dimitir, caldrà convocar una Assemblea General abans de dos mesos.

 31. Constitució i Acords del Consell Directiu
 32. El Consell Directiu es considerarà constituït quan hi assistiran més de la meitat dels seus membres. Els acords es prendran per majoria dels vots presents. A petició d’un membre, la votació serà secreta. El Consell Directiu es reunirà almenys cada dos mesos. L’acta de la reunió serà presa pel Secretari i firmada per tots els assistents.

 33. Elecció
 34. Cada un dels càrrecs del Consell Directiu serà nomenat per l’Assemblea General, en votació, per un període d’un any. Per ser elegit caldrà ser actiu i posseir l’antiguitat de sis mesos. Els candidats seran proposats per un Comitè d’Elecció de quatre membres nomenat per l’Assemblea General anterior, o per ells mateixos o per un altre soci. Les candidatures seran proposades per escrit quatre setmanes abans de l’Assemblea General i només seran efectives quan els candidats les acceptin.

 35. Càrrecs del President i Vice-President
 36. Correspondrà al President convocar i presidir el Consell Directiu i l’Assemblea General, tenir cura del compliment, d’aquests Estatuts, dels acords de l’Assemblea General i del Consell Directiu, firmar els documents oficials de l’Associació i estar al corrent de la comptabilitat i d’autoritzar-ne els documents.
  Correspondrà al Vice-president ajudar el President i substituir-lo quan caldrà.

 37. Càrrecs de Secretari i de Vice-Secretari
 38. Correspondrà al Secretari custodiar els llibres, els documents i el segell de l’Associació, portar al dia el registre de socis i donar-ne compte al Caixer, redactar les actes, encarregar-se de la correspondència interna i prendre nota dels suggeriments i de les queixes dels socis per donar-ne compte al Consell Directiu.
  Correspondrà al Vice-secretari ajudar el Secretari i substituir-lo quan calgui.

 39. Càrrec de Caixer
 40. Correspondrà al Caixer custodiar els fons de l’Associació, efectuar els cobraments i pagaments que el Consell Directiu decidirà, portar la comptabilitat i presentar l’estat de comptes a l’Assemblea General tenint cura que no hi hagi dèficit.

 41. Càrrec de Cap de Serveis
 42. Correspondrà al Cap de Serveis tenir cura de la promoció i de la projecció exterior de l’Associació.

 43. Tasca del Consell Directiu
 44. Coordinar les activitats per assolir els objectius de l’Associació.

 45. Comissió Provisional
 46. Si l’Assemblea General no pot elegir un Consell Directiu, es nomenarà una comissió de cinc membres que provisionalment prendrà les decisions més urgents fins a l’elecció d’un nou Consell Directiu dins els tres mesos següents.

 47. Recursos i Control
 48. Els recursos de l’Associació seran les quotes dels socis, els donatius i les subvencions.
  L’Assemblea General escollirà, entre els socis no components del Consell Directiu, per un període d’un any, de dos a quatre Interventors encarrgats del control de la comptabilitat i la caixa.

 49. Dissolució
 50. L’associació només podrà ser dissolta per una Assemblea General convocada per aquest fi.

 51. Comissió Liquidatòria
 52. En cas de dissolució el Consell Directiu o la Comissió Provisional actuarà de Comissió Liquidatòria i procedirà a la liquidació dels béns socials. El producte sobrer – llevat dels llibres, discos i films que se cediran a una biblioteca dels Països Nòrdics – es donarà provisionalment a una entitat cultural catalana que en serà definitivament propietària si no es refà l’Associació en un període de tres anys.

Estatuts de l’Associació Cultural Catalana

Les Quatre Barres

 1. Nom i Seu
 2. Amb el nom de Les Quatre Barres queda constituïda a la ciutat d’Estocolm una associació cultura catalana regida pels presents Estatuts en el Registre d’Associacions de Suècia.

 3. Finalitat
 4. Fomentar els valors culturals dels Països Catalans entre els catalans dels Països Nòrdics i donar-los a conèixer dins aquesta àrea geogràfica.
  Afavorir la comunicació i l’intercanvi cultural.

 5. Llengua
 6. El català és la llengua oficial de l’associació. El suec hi serà present com a segona llengua.

 7. Socis
 8. L’associació està oberta a tothom. Seran socis actius els socis majors de setze anys que estiguin al corrent de pagament. Els menors de l’edat esmentada podran ser socis juvenils sense pagament. L’Assemblea General podrà nomenar soci honorari aquelles persones o entitats que afavoreixin l’Associació.

 9. Ingrés
 10. Hi haurà dies formes d’ingrés: la individual i la familiar. Tota persona o família que pagui la quota estipulada entrarà com a soci de Les Quatre Barres. A l’Assemblea General es llegirà la llista dels nous socis.

 11. Baixes
 12. Les baixes podran ser per renúncia voluntària, per impagament reiterat i per expulsió.La baixa per renúncia voluntària serà comunicada per escrit amb data i signatura al Consell Directiu.L’Assemblea General podrà decidir l’expulsió d’un soci si aquest ha actuat contra els interessos de l’Associació.

 13. Govern
 14. L’Associació serà regida per aquests Estatuts, per l’Assemblea General i, en representació d’ella, pel Consell Directiu.

 15. Menes d’Assemblees i llur Convocatòria
 16. Les assemblees generals seran ordinàries i extraordinàries.L’Assemblea General Ordinària es reunirà un cop l’any, entre el 15 de març i el 15 d’abril. El Consell Directiu haurà de convocar-la per escrit amb quinze dies d’anticipació enviant l’Ordre del Dia i fixant el dia, l’hora i el lloc de reunió.L’Assemblea General Extraordinària de socis es reunirà quan ho cordarà el Consell Directiu per majoria, o quan ho sol·licitarà per escrit, exposant els motius, un nombre de socis superior a deu.El Consell Directiu haurà de convocar-la mitjançant un escrit enviat a cadascun dels socis actius, vuit dies abans, en el qual constarà l’Ordre del Dia que serà sotmès a la consideració de l’Assemblea.Quan correspondrà procedir a la renovació dels càrrecs que hagin prescrits o siguin vacants, s’enviarà la llista de candidats juntament amb la convocatòria de l’Assemblea General.

 17. Constitució de l’Assemblea General
 18. L’Assemblea General estarà constituïda pels socis actius, Per poder prendre acords caldrà l’assistència, en primera convocaròria, de la meitat més un dels socis actius. Si no s’aconseguia aquest nombre, passats trenta minuts, es farà la reunió en segona convocatòria i es podran prendre acords, sigui el que sigui el nombre de socis presents.

 19. Presidència de l’Assemblea General
 20. El President del Consell Directiu declararà constituïda l’Assemblea General i demanarà als assistents si ha estat convocada d’acord amb els Estatuts.Es proposaran i votaran un President de l’Assemblea General, un Secretari de l’Assemblea General i dos comprovadors. Constituïda la mesa, els socis podran proposar les qüestions a tractar dins l’apartat de l’Ordre del Dia de Precs i Preguntes. Es votarà si la llargada de l’Assemblea General he de ser limitada, si cal llegir l’Ordre del Dia, l’acta anterior i l’estat de comptes.

 21. Orde del Dia
 22. Podran figurar a l’Orde del Dia aquelles proposicions que el Consell Directiu acordarà d’incloure-hi i també aquelles que presentades per escrit i signades per un soci o més siguin lliurades al Secretari quatre setmanes abans de l’Assemblea General.

 23. Votacions
 24. Tindran dret a vot els socis actius. La votació haurà de ser secreta si un soci ho demana. El vot serà delegable i cada soci actiu assistent a l’Assemblea podrà portar-ne un màxim de sis.

 25. Acords
 26. Tots els acords es prendran per majoria de vots.

 27. Actes de l’Assemblea General
 28. L’Acta de l’Assemblea General serà presa pel Secretari de l’Assemblea General i haurà de reflectir el que hi haurà estat tractat i acordat. Serà signada pel President de l’Assemblea General, pel Secretari de l’Assemblea General, i pels dos comprovadors. Serà pública.

 29. Consell Directiu
 30. El Consell Directiu estarà compost per un/a President/a, un/a Vice-president/a, un/a Secretari/a, un/a Vice-secretari/a, un/a Caixer/a, un/a Cap de Serveis i un nombre de Vocals. Quan el Consell Directiu no arribi a quatre membres o es proposi dimitir, caldrà convocar una Assemblea General abans de dos mesos.

 31. Constitució i Acords del Consell Directiu
 32. El Consell Directiu es considerarà constituït quan hi assistiran més de la meitat dels seus membres. Els acords es prendran per majoria dels vots presents. A petició d’un membre, la votació serà secreta. El Consell Directiu es reunirà almenys cada dos mesos. L’acta de la reunió serà presa pel Secretari i firmada per tots els assistents.

 33. Elecció
 34. Cada un dels càrrecs del Consell Directiu serà nomenat per l’Assemblea General, en votació, per un període d’un any. Per ser elegit caldrà ser actiu i posseir l’antiguitat de sis mesos. Els candidats seran proposats per un Comitè d’Elecció de quatre membres nomenat per l’Assemblea General anterior, o per ells mateixos o per un altre soci. Les candidatures seran proposades per escrit quatre setmanes abans de l’Assemblea General i només seran efectives quan els candidats les acceptin.

 35. Càrrecs del President i Vice-President
 36. Correspondrà al President convocar i presidir el Consell Directiu i l’Assemblea General, tenir cura del compliment, d’aquests Estatuts, dels acords de l’Assemblea General i del Consell Directiu, firmar els documents oficials de l’Associació i estar al corrent de la comptabilitat i d’autoritzar-ne els documents.Correspondrà al Vice-president ajudar el President i substituir-lo quan caldrà.

 37. Càrrecs de Secretari i de Vice-Secretari
 38. Correspondrà al Secretari custodiar els llibres, els documents i el segell de l’Associació, portar al dia el registre de socis i donar-ne compte al Caixer, redactar les actes, encarregar-se de la correspondència interna i prendre nota dels suggeriments i de les queixes dels socis per donar-ne compte al Consell Directiu.Correspondrà al Vice-secretari ajudar el Secretari i substituir-lo quan calgui.

 39. Càrrec de Caixer
 40. Correspondrà al Caixer custodiar els fons de l’Associació, efectuar els cobraments i pagaments que el Consell Directiu decidirà, portar la comptabilitat i presentar l’estat de comptes a l’Assemblea General tenint cura que no hi hagi dèficit.

 41. Càrrec de Cap de Serveis
 42. Correspondrà al Cap de Serveis tenir cura de la promoció i de la projecció exterior de l’Associació.

 43. Tasca del Consell Directiu
 44. Coordinar les activitats per assolir els objectius de l’Associació.

 45. Comissió Provisional
 46. Si l’Assemblea General no pot elegir un Consell Directiu, es nomenarà una comissió de cinc membres que provisionalment prendrà les decisions més urgents fins a l’elecció d’un nou Consell Directiu dins els tres mesos següents.

 47. Recursos i Control
 48. Els recursos de l’Associació seran les quotes dels socis, els donatius i les subvencions.L’Assemblea General escollirà, entre els socis no components del Consell Directiu, per un període d’un any, de dos a quatre Interventors encarrgats del control de la comptabilitat i la caixa.

 49. Dissolució
 50. L’associació només podrà ser dissolta per una Assemblea General convocada per aquest fi.

 51. Comissió Liquidatòria
 52. En cas de dissolució el Consell Directiu o la Comissió Provisional actuarà de Comissió Liquidatòria i procedirà a la liquidació dels béns socials. El producte sobrer – llevat dels llibres, discos i films que se cediran a una biblioteca dels Països Nòrdics – es donarà provisionalment a una entitat cultural catalana que en serà definitivament propietària si no es refà l’Associació en un període de tres anys.